ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1336 សំលេងឆ្នោត

S01E06 Chapter Six: Faster, Pussycats! Kill! Kill! Episode

Chapter Six: Faster, Pussycats! Kill! Kill!

With Riverdale High's annual variety show around the corner, Valerie's efforts to help Archie prepare for his big performance lead to some major fallout between her and Josie. Meanwhile, Betty and Jughead's investigation into Jason's death brings them to a home for troubled youth and face-to-face with Polly. Just as her relationship with her mother was on the upswing, an unexpected betrayal sends Veronica spiraling, while Josie deals with her own pressures at home after her overbearing father returns for her performance at the variety show. Finally, Hermoine's first day at Andrew's Construction finds her and Fred growing closer. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

អ្នក​បកប្រែ

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ