ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
2776 សំលេងឆ្នោត

Salting the Battlefield Movie

David Hare concludes his trilogy of films about MI5 renegade Johnny Worricker with another fugue on power, secrets and the British establishment. Johnny Worricker goes on the run with Margot Tyrell across Europe, and with the net closing in, the former MI5 man knows his only chance of resolving his problems is to return home and confront prime minister Alec Beasley. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ