ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1256 សំលេងឆ្នោត

The Barretts of Wimpole Street Movie

When poets love, Heaven and Earth fall back to watch!

Elizabeth Barrett's tyrannical father has forbidden any of his family to marry. Nevertheless, Elizabeth falls in love with the poet Robert Browning.

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ