ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
35 សំលេងឆ្នោត

S09E02 Please Don’t Feed the Hecks Episode

Please Don’t Feed the Hecks

After Frankie gives neighbor Nancy Donahue an old scarf that is just sitting around gathering dust, Nancy returns the favor by baking her a delicious apple pie. Believing she’s stumbled upon a way to get free and tasty meals, Frankie makes it her mission to find miscellaneous items around the house to give to her in exchange for some culinary delights. Meanwhile, Sue and Lexie prepare to move back into their college apartment but find that it’s been sublet to a man who refuses to leave; and Axl’s new job as the school bus driver gives him a chance to see how Brick’s high school sophomore year is treating him, and he discovers that Mike has refused to speak to Brick’s class on Career Exploration Day. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

អ្នក​បកប្រែ

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ