ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1863 សំលេងឆ្នោត

S01E03 Having a Day Episode

Having a Day

Muramoto notices irregularities in Annie and Owen's data. He questions Owen, who recalls the worst night of his life: his brother's engagement party. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ