ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
295 សំលេងឆ្នោត

S02E07 Exclusive Episode

Exclusive

Lydia learns that Dr. Berkowitz is going to the opera without her. When Schneider asks if she and Max are exclusive, Penelope realizes it's time for a talk. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ