ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
97 សំលេងឆ្នោត

S03E05 The Exorcism of Claire Nunez Episode

The Exorcism of Claire Nunez

While Gunmar searches for the Staff of Avalon, Jim and Toby head into the Shadow Realm to rescue Claire's spirit and return it to her body. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ