ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1855 សំលេងឆ្នោត

World of Glory Movie

Original title: Härlig är jorden

The narrative portrays a plain man who guides the viewer through his life in a bleakly stylised world. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ